Naturturismföretagen

Naturturism och ekoturism

Vad är naturturism och ekoturism?

Naturturism

Det finns ingen global vedertagen definition som beskriver naturturismnäringen. Vi använder en gemensamt formad definition som återfinns i Visit Swedens förstudie Hållbar naturturism och ekoturism på landsbygden samt Nationell Naturturismstrategi.

”Naturturism är förflyttad konsumtion i form av aktiviteter, boende, måltider och andra turismtjänster där själva naturupplevelsen är i centrum.” (Nationell naturturismstrategi, 2018). 

Definitionen omfattar både utomhusaktiviteten och de kringaktiviteter som skapar intäkter, jobb och skatteintäkter för svensk besöksnäring på landsbygden.

Ekoturism

I naturturism ingår Ekoturism, där entreprenörerna gör aktiva val och insatser för att bredare bidra till de många globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Ekoturism definieras utifrån ”TIES, The International Ecotourism Society” definition:

responsible travel to natural areas that conserves the environment, sustains the well-being of the local people, and involves interpretation and education”. 

Ekoturism är ansvarsfullt resande som bidrar till skyddet av naturmiljöer och till lokalbefolkningens välbefinnande”.

I Sverige har Naturturismföretagen anammat denna definition genom kvalitetsmärkningen Nature’s Best.

En alternativ beskrivning, men med samma innebörd är beskrivningen från IUCN (International Union for Conservation of Nature): Environmentally responsible travel to natural areas, in order to enjoy and appreciate nature (and accompanying cultural features, both past and present) that promote conservation, have a low visitor impact and provide for beneficially active socio-economic involvement of local peoples.”

pyramid

Ekoturism är ansvarsfullt resande som
bidrar till skyddet av naturmiljöer och till
lokalbefolkningens välbefinnande

Mer naturturism

Svensk natur- och ekoturism växer och får en allt större lokal betydelse för nya jobb och företag på landsbygden samtidigt som näringens företag med sina innovativa upplevelser ökar Sveriges internationella attraktion och synlighet samt lockar resenärer från hela världen där stora exportintäkter bidrar till det Svenska välståndet.

Svensk natur bidrar med 56 miljarder till stadskassan

Vi i Naturturismföretagen tycker att det är rimligt att påstå att var fjärde internationella besök sker på grund av svensk natur. Eftersom utländska besökares konsumtion i Sverige under 2016 uppgick till 119,6 miljarder kronor, skulle svensk natur då bidra med exportintäkter på runt 30 miljarder kronor per år.

Naturen spelar också en avgörande roll för svenskarnas val av resmål under sommar, vinter och årets övriga helger.
Kanske är vi själva lite hemmablinda, men att hävda att naturen i bred bemärkelse är ett avgörande skäl för var femte resa, borde inte vara någon överdrift. Under 2016 spenderade svenska fritidsresenärer drygt 130 miljarder, vilket i så fall innebär att svensk natur bidrog med ytterligare 26 miljarder kronor årligen.

Tillsammans blir det 56 miljarder kronor, som vår natur bidrar med till Sveriges besöksnäring. Så här har beräkningen gjorts >>

Naturturismens främjare och deras arbete