Naturturismföretagen

Hållbara aktörer i svensk naturturism

Utvecklingsprojektet hållbara aktörer i svensk naturturism är en kraftsamling kring en cirkulär omställning och ökad resurseffektivitet hos svenska naturturismföretag samt metoder för att över tid följa företagens hållbarhetsarbete.

Projektet finansieras av:

Logotyp EU Europeiska regionala utvecklingsfonden     logotyp Tillväxtverket

 

Material som tagits fram

Rapport:  Hur är läget bland naturturismföretag i Sverige hösten 2022? Med fokus på hållbarhet – så svarade företagen på vår enkät

Stegräknaren – hållbarhetsmätning i tre nivåer. Ett SMS-verktyg (Sustainability Management System) för företag att mäta och följa upp företagets hållbarhetsarbete. Det ger samtidigt en bild av vad som är väsentligt att arbeta vidare med för att fortsätta utveckla företaget i en hållbar riktning.

Utbildningen Insteget – hållbar turism på landsbygden: I april 2023 hölls pilotutbildningen som togs fram i projektet. Pilotutbildningen ledde fram till att föreningen erbjuder Insteget  i det fortsatta arbetet med fokus på natur-, ekoturism och hållbar utveckling.

Syfte

– att bidra till en smart och hållbar tillväxt hos svenska småföretag inom naturturismsektorn. Projektet förväntas leda till företagsutveckling baserad på kunskap och en ekonomisk tillväxt som är resurseffektiv, grön och konkurrenskraftig.

– att bidra till företagens omställning till cirkulära flöden och ökad resurseffektivitet, men också att utveckla av företags affärsmodeller och samarbeten för att nå samhällets krav med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling.

Projektet ligger i linje med de övergripande målsättningarna inom Europa 2020-strategin.

Mål

Att kraftsamla kring företagens omställningsprocesser till cirkulära flöden och ökad resurseffektivitet, vilket ska ge en djup insikt om företagens status och struktur, och möjlighet att över tid följa hållbarhetsarbetet i svenska naturturistföretag.

I projektet  ingår följande arbete:

– att kartlägga företag i verksamma inom naturturism inom Sverige och som idag är som medlemmar i Naturturismföretagen (cirka 400 stycken)
– att ta fram en rapportmetod för att över tid kunna följa status och utveckling av företagen i branschen.
– att identifiera och sätt Indikatorer för hållbarhet i svensk naturturism.
– att etablera ett digitalt verktyg för att följa upp hållbarheten i svensk naturturism.
– att utveckla och testa ett grundläggande redskap med arbetsnamn Fokus hållbarhet i minst en region med minst fem företag
– att informera samtliga regioner i Sverige om det nya redskapet och möjligheten för företag att ta fram åtgärdsplaner för att ta nästa steg i sitt hållbarhetsarbetet

Effekterna av projekt HAN kommer att vara att den svenska naturturismen i stort är kartlagd och samlad information om företagens status och förutsättningar finns så att vi över tid kan följa branschens utveckling. Efter projektavslut kommer det finnas ett etablerat digitalt verktyg där företagens hållbarhetsarbete enkelt och lättillgängligt kan följas.

Målgrupper

Företag inom natur- kultur- och ekoturismbranschen.

Projekttid

2022-01-01 till 2023-10-31

Kontakt

Kersti Beck Larsson
Projektledare
070-674 70 06
kersti.becklarsson@naturturismforetagen.se

Projektägare

Logotyp Naturturismföretagen png

Finansiärer

Logotyp EU Europeiska regionala utvecklingsfonden logotyp Tillväxtverket