Naturturismföretagen

Nature´s Best® - beståndsdelar

Sex grundprinciper och tematiska kriterier

Kvalitetsmärkningen bygger på sex grundprinciper. Dessa är den bärande grunden för det som definierar ekoturism och som per definition levererar mot de tre sammanflätade hållbarhetskriterierna – ekonomi, miljö och socialt.

I Nature´s Best är varje grundprincip nedbrutna till praktiskt användbara och konkreta kriterier som företag som genomgår märkningsprocessen eller redan är märkta ska uppfylla. 

Det finns dessutom olika tematiska kriterier utifrån vilken verksamhet/verksamheter företaget bedriver.

För att ett  företag ska kunna kvalitetsmärkas måste grundkriterier och relevanta tematiska kriterier uppfyllas. Godkänt företag presenteras både tematiskt och geografiskt av Nature’s Best.

Längre ner på sidan kan du läsa mer om vad grundprinciperna består av och hur märkningens tematiska kriterier är uppbyggda.

Företag som påbörjat märkningsprocessen/ redan är märkta har tillgång till all information om gällande principer och kriterier.

Utmärkande grundstenar för ekoturism

Inom kvalitetsmärkningen finns också några delar som är utmärkande grundstenar för ekoturism och av stor betydelse för Nature´s Bestmärkta företag och för märkningsprocessen:

Resmålsanalys –  kärnan i naturturismföretagets hållbarhetsarbete och en grundsten i kvalitetsmärkningen Nature’s Best. En resmålsanalys kan jämföras med exempelvis skötselplaner för naturreservat eller skogsbruksplaner. Dessa planer ger verksamheten struktur och underlättar en resurseffektivare och klokare skötsel av området du som företagare är verksam i.

Miljöplan  – En genomtänkt miljöplan är nyckeln till ett framgångsrikt miljöarbete. Det ger ger både miljövinster, marknadsföringsfördelar och bättre kvalitet för besökarna. Miljöarbete är grunden för all ekoturism och unika natur- och kulturvärden är basen för ekoturism. Dessa ska nyttjas långsiktigt och skyddas från skadlig miljöpåverkan. Medvetna resenärer söker och förväntar sig föredömen inom miljöområdet.

Ekoturism- eller hållbarhetspolicy – ditt företags avsiktsförklaring för att styra beslut i en önskad riktning. Det hänger också ihop med systematiskt hållbarhetsarbete där uppföljning och förbättring är en ständig föreslagare. 

Nature´s Best 6 grundprinciper

resurs 63x 2

Respektera resmålets begränsningar

 

- Minsta möjliga slitage på natur och kultur

Ekoturism är att bevara istället för att förstöra det som besökaren kommit för att uppleva. Varje områdes ekologiska och kulturella bärkraft måste respekteras.
Detta kräver goda kunskaper om resmålet hos arrangören, lokal närvaro och nära samarbete med andra aktörer.

Bidra aktivt till natur- och kulturskydd.

Ikon jordglob och hjärta

Ekoturismen tar sitt ansvar för den biologiska mångfalden och unika kulturvärden. Det innebär att på något aktivt vis stödja naturskydd i olika former. Ekoturismarrangören samarbetar med en levande natur- och kulturskyddsopinion. Ett partnerskap till ömsesidig nytta.

Gynna den lokala
ekonomin

Ikon kugghjul

Ekoturism är att förankra turismen lokalt. Naturskydd blir lätt ett slag i luften om traktens människor är emot det. Att kunna dra nytta av turismen är ofta en positiv drivkraft. Varje upplevelse ska därför bidra till resmålets ekonomi – övernattningar på orten, lokala guider och lokalt inhandlade varor och tjänster. Ju mer desto bättre.

Satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt.

Ikon två människor och ett hjärta

Ekoturism är att resa med en nyfiken och respektfull attityd. Godkända företagare är duktiga värdar och kunniga guider, som bjuder på matnyttiga introduktioner, goda råd, vägledning och värdefulla tips. Gott värdskap och väl förmedlade kunskaper är ofta nyckeln till minnesvärda reseupplevelser.

Ladda ned strategin

Miljöanpassa hela
verksamheten

Ikon blomma

Ekoturismföretag ska ligga i täten när det gäller miljöanpassning.

Därför ska godkända arrangörer aktivt minimera resandets miljöbelastningar.

Bland annat ska kollektivt resande uppmuntras, logianläggningar miljöanpassas, avfall sorteras och miljöbränslen prioriteras.

Kvalitet och
trygghet
på resan

Ikon två händer som möts

Ekoturism är kvalitetsturism. Märkta företag ska infria och gärna överträffa förväntningarna.

Säkerheten tas på allvar och nöjda kunder är regel. Omvärlden ska veta att ett godkänd ekoturismföretag är en tillförlitlig partner.

Nature´s Best tematiska kriterier

Företag med olika typer av natur- och kulturupplevelser kan bli Nature´s Best- märkta: turer, utfärder, expeditioner, viltsafaris, företagsarrangemang, möten med aktiviteter, boendeanläggningar, samisk turism, fiske, ridning, jakt  med flera. 

För att ett företag ska kunna märkas måste grundkriterier och relevanta tematiska kriterier uppfyllas. Godkänt företag presenteras både tematiskt och geografiskt av Nature’s Best.

Nedan följer exempel på några av de tematiska kriterierna samt exempel på vad som omfattas:

 

Kultur
Om man vill bedriva kulturturism enligt Nature’s Best så ska man ta hänsyn till sociala konsekvenser av den satsning som görs. På vilket sätt kan man göra lokalbefolkningen delaktig och på vilket sätt kan man visa respekt för lokalbefolkningens kultur? Det är även viktigt att ta hänsyn till naturvärden och kulturvärden. Dessa är grunden för ekoturism så det gäller att kunna värna och visa dem samtidigt. Nedan är några exempel på kriterier som ingår i Nature´s Best kultur:

  • Företaget bidrar till skydd, stärkande och bevarande av lokala historiska, arkeologiska, traditionella, kulturella och andliga värden av betydelse.
  • Företaget erbjuder små lokala entreprenörer förutsättningar att utveckla och sälja hållbara produkter och tjänster som är baserade på områdets natur, historia och kultur.
  • Vi byggnationer, om det är aktuellt, så ska placering och design ta hänsyn till vyer, material som används, landskapet och ekosystemets förmåga att adaptera till förändringar. Placering och design tar också hänsyn till kulturarvet på platsen och hur det presenteras.

 

Fiske
Syftet med dessa temakriterier är att bygga upp ekoturism kring fiskeupplevelser.  Utgångspunkten är långsiktigt hållbart fiske och att gästen får ta del av det rika natur- och kulturarv som bygger på Sveriges unika fiskeresurs. Två exempel på kriterier inom Nature´s Best fiske är: 

  • Företaget följer lagar och förordningar som utfärdas av Havs- och Vattenmyndigheten, respektive länsstyrelse, samt fiskerättsägarnas regler för fisket. 
  • Fisket sker på naturligt förekommande arter, på ett sätt som främjar bevarandet och skyddet av de naturliga fiskbestånden, biologisk mångfald och naturmiljöerna. 

 

Cykel
Utgångspunkten är långsiktig hållbar cykling som inte skadar natur eller stör annat friluftsliv. Det är också ett sätt att erbjuda trygg och säker cykling både för cykelentreprenören såväl som den cyklist som kommer för att ta del av natur, kultur, mat och upplevelser kopplat till en cykeltur. Två exempel på kriterier inom Nature´s Best cykling är: 

  • Företaget har tagit fram en uppförandekod som cyklisten ska gå igenom. Uppförandekoden ger rekommendationer hur cyklisten ska bete sig vid möten eller omkörningar av till exempel ryttare, vandrare eller andra som nyttjar stigar och vägar. Uppförandekoderna syftar till att minimera negativ påverkan och att förstärka gästens positiva beteende.
  • Uthyrare har en plan för hur en trasig cykel ska transporteras hem från skogen och har låtit kunden ta del av den planen. Planen tydliggörs via uthyrningsavtal vems ansvaret är vid hemtransport och skada på utrustning

Samtliga tematiska kriterier

boende

Home

kultur

Kultur

fiske

Fiske

dykning

Dykning

jakt

Jakt

sapmi

Sapmí

fartyg

Fartyg

kajak 1

Kanot och kajak

hae295a0est

Hästridning/körning

cykel 1

Cykel

hundspann

Hundspann

viltskae295a0edning

Vilt- och fågelskådning

snoe295a0eskoter

Transfer, transport och leddragning med snöskoter

logotyp kvalitetsmärkningen Nature´s Best

Grott- och gruvturer
under revision

logotyp kvalitetsmärkningen Nature´s Best

Vandring
under revision

logotyp kvalitetsmärkningen Nature´s Best

Fors
under revision

Är du beredd att ta ditt företag i en mer hållbar riktning?