Naturturismföretagen

policyochplan e1682669886624

Nature´s Best® - ekoturismpolicy och uppföljning

För natur- och ekoturismföretag är hållbarhet viktigt och en självklarhet att arbeta med.

En policy, en avsiktsförklaring, underlättar styrning av beslut för att ta företaget i en önskad riktning samt för att följa upp beslutens verkan. Det underlättar också för ny personal och för kunder att få insikt i vad företaget avser gällande hållbarhet och ekoturism.

Policyn ska vara lätt att uppfatta, bör vara tydligt formulerad men också så kortfattad som möjligt.

Policyer används för att underlätta styrning av ett sakområde. Till skillnad från lagar är policyns verkansområde begränsat till den organisation som antagit policyn.

En policy kan vägleda en verksamhet i beslut av subjektiv karaktär, i dessa fall är utformningen av policyn mer principiell. En policy kan också vägleda en verksamhet i beslut av objektiv karaktär, i sådana fall är policyn mer explicit i sin utformning.

System för uppföljning av hållbarhetsarbete

Sustainability Management System (SMS)

Hållbarhetspolicyn stödjer och stöds av ett uppföljnings- och ledningssystem för hållbarhet, ett SMS – Sustainability Management System.

Ett hållbarhetsledningssystem (för att undvika begreppsförvirring kallar vi det här för dess engelska förkortning SMS ) är ett ramverk som hjälper företag och organisationer att integrera hållbarhetspraxis i den dagliga verksamheten och i beslutsprocesser.

Ett SMS säkerställer och mäter att en organisations verksamhet är socialt ansvarsfull, miljövänlig och ekonomiskt livskraftig på lång sikt.

Stegräknaren – SMS genom kvalitetsmärkningen Nature´s Best

Naturturismföretag som aktivt arbetar med sin hållbarhetspolicy och följer upp den enligt SMS, som finns inom kvalitetsmärkningen Natures Best, Stegräknaren GSTC, får ett stöd i att minska miljöpåverkan, förbättra sitt sociala ansvar och den långsiktiga ekonomiska lönsamheten. 

Genom arbetet med SMS:et så blir det tydligare och enklare att få syn på vad som ger effekt i hållbarhetsarbetet för det specifika företaget. Det är då lättare att kommunicera sin hållbarhet och lagefterlydnad till olika intressenter – kunder, främjare och myndigheter.

Flera komponenter i ett SMS, här är några exmpel

Hållbarhetspolicy:
Beskriver organisationens engagemang för hållbarhet och sätter tonen för resten av SMS.

Hållbarhetsmål:
Specifika, mätbara och tidsbundna mål som organisationen vill uppnå inom områdena miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Hållbarhetsbedömning:
En utvärdering av företagets nuvarande hållbarhetsprestanda, identifiering av förbättringsområden och att fastställa prioriteringar för åtgärder.

Hållbarhetsplanering:
Det innebär att utveckla en detaljerad handlingsplan för att uppnå organisationens hållbarhetsmål och andra mål.

Implementering av hållbarhet:
Genomförande av handlingsplan, övervaka framsteg och göra justeringar vid behov.

Hållbarhetskommunikation: Kommunicera organisationens hållbarhetsprestanda och framsteg till interna och externa intressenter, inklusive anställda, kunder, leverantörer och investerare.

Hållbarhetsgranskning:
Att regelbundet se över säkerhetsorganisationssystemet för att säkerställa att det förblir relevant och effektivt och att göra justeringar vid behov.

I Nature’s Best sker detta via Stegräknaren,  ett digitalt verktyg för årlig rapportering.