Naturturismföretagen

Afrikansk svinpest: naturturismföretagare – både drabbade och en del av åtgärderna

Afrikansk svinpest 1920 1080

Skärmklipp av kartbild från Jordbruksverket, smittad zon 23-09-07.

Oron och frågorna är många över svinpestens utveckling bland naturturismföretagare i den smittade zonen. Det gäller också de som har verksamhet nära den smittade zonen. Här är en nulägesbild från Naturturismföretagen med förslag på åtgärder och identifierade behov.

Flera påverkas redan nu och många tänker med oro på framtiden, både om avstängningen blir långvarig och även på om zonen utökas.

11 september bjöd Naturturismföretagen in naturturismföretagare verksamma i och i anslutning till den avspärrade zonen till ett dialogmöte. Ett drygt tjugotal företagare deltog samt ett antal representanter från destinationer, visitorganisationer samt näringslivsansvariga på kommunnivå.

Syftet var att samlas så att drabbade företagare fick möjlighet att prata med varandra och med Naturturismföretagen som branschförening, och dels att ta upp det mest huvudsakliga – hur restriktionerna slår mot enskilda företag.

Företagen i aktuellt område är sedan tidigare i sommar hårt drabbade av först torka och sedan översvämningar. Samtidigt är många fortfarande i omstart efter Coronapandemin. Situationen är därför ansträngd i grunden och många småföretagare i branschen är rätt slitna.

Naturturismföretagande – företagande med bredd som påverkas på flera sätt

Företag som bedriver naturturism, där eko- och kulturturism ingår, har bred spännvidd i verksamheterna. De erbjuder guidningar, med olika inriktningar, olika slags äventyrsupplevelser och kursverksamhet, driver boenden, småskalig livsmedelsproduktion, många har också restaurang- och kaféverksamhet där lokala produkter är basen.

Branschen kännetecknas dessutom av att verksamheter bedrivs i nära samarbete med andra lokala entreprenörer och leverantörer. Därför påverkas de av svinpesten på flera olika sätt. Många arbetar mot en internationell marknad och ligger minst i ett år före, till och med två år, i planering och bokningar.

Här och nu (en helg efter beslut om avspärrning)

Generellt finns en oro för att gemene man inte förstår det allvarliga i läget och ändå visats i det förbjudna, sprider smittan vidare så att ett större område blir påverkat.

Det finns också en oro för hur andra branscher som är aktiva i området agerar. Det avspärrade området är ”fullt med bärplockare” som flera av företagen på mötet upplever det, samt att de inte vet vem som tar ansvaret. ”Ska jag som företagare ringa 112, eftersom det är polismyndigheten som har ansvaret för att det inte görs avträdelser från sådana här förbud?”, undrar en av deltagarna.

Det är uppenbart att flera företag som levererar svamp och bär till matindustrin verkar i området och att nå dessa med information snarast måste ses som en högt prioriterad uppgift för Jordbruksverket och Livsmedelsverket

Naturturism är en näring. Men företagen upplever inte att det talas om dem när det kommer till information och kommunikation om svinpesten. Det är jord-, skogsbruk och jakt som är fokus i dialogen kring den pågående smittosituationen. Oron är stor att naturturismföretag inte kommer att få möjlighet till eventuellt stöd eftersom de inte innefattas i nuvarande dialog. Här behövs snabbt besked eftersom näringen är under tillväxt från den förödande pandemin.

Den direkta påverkan flera av företagarna redan märker är avbokningar, oro bland gäster som planerar att komma och många gäster som har frågor och är rädda. Där är det enskilda företaget inom naturturism en styrka att räkna med – får de konkret och tydlig information kan de också hjälpa till att sprida den till besökare.

Företag inom naturturism har naturligt en mycket god lokalkännedom. Kommuner, länsstyrelsen och Jordbruksverket skulle enkelt kunna nå ut med skyltar och information på plats genom att använda sig av den lokala kompetensen. Företagaren är också van att kommunicera på olika språk, så en snabbt upprättad roll som tillsynsman i det berörda området kan enkelt minimera risken att utländska besökare som inte läser på Jordbruksverkets webbsida hamnar på fel ställen.

Många tänker också på sin framtida planering och planerade investeringar i verksamheterna, ”ska man dra i handbromsen redan nu”, är en fråga som en av deltagarna ställer sig.

En deltagare, som fått projektpengar för att utveckla besöksmiljöer, oroas över vad som händer om de inte kommer kunna genomför projektet i den tid som krävs på grund av restriktionerna.

Många ser också en oro på tillgången till att lokalt producerade livsmedelsprodukter, som de använder i din verksamhet. ”Det kan bli stor brist nästa år”.

Identifierade behov på riktigt kort sikt

• Gemensamt skyltmaterial på olika språk som sätts upp både i anslutning till det avspärrade området och inom området. ”Hjälp människor att göra rätt!”.

• Säkerställ att primärproducenter inom bär och svamp inte rör sig i området.

• Klargör situationen kring ersättning för naturturismföretag. Avbokade gäster måste ersättas. Det gäller även företag som finns utanför zonen men som har aktiviteter inom det stängda området.

Identifierade behov kort sikt

  • Definitionsarbete pågår och det blir hela tiden mer tydligt. Men vi ser att det är viktigt att tänka på tillgänglighet utifrån ett gästperspektiv och målpunkter som exempelvis ett utsiktstorn, en brygga, en sjö.  
  • Klargör redan nu vad som gäller under vintersäsongen. Är långfärdsskridsko och andra isaktiviteter möjliga?
  • Går det i en kommande fas att ta fram undantag för att vistas i området? Det vill säga att med guidade turer som leds av en expert ändå tillåta att ta med gäster ut i området.
  • Flera som erbjuder boende har besök av människor med hundar som deltar i olika slags hundkurser eller tävlingar. Är det möjligt att stängsla in ett område och då kunna genomföra hundverksamheten där?
  • Avsaknad här och nu hur den långsiktiga strategin ut för hanteringen av svinpesten ser ut inklusive en konkret handlingsplan.  

I ett större perspektiv – använd föreningen och företagen

Naturturismföretagen och de företag som var med i dialogmötet ser att naturturismföretagares kunskaper bör tas till vara. På det sättet kan man redan nu mota Olle i grind, och begränsa den långsiktiga påverkan på branschen och turismnäringen i området.

  • Använd naturturismens företag i arbetet mot svinpesten. De har extremt god lokalkännedom, är vana att möta gäster och är måna om att hjälpa till att säkerställa att smittan begränsas så snabbt som möjligt – och företag i området har just nu näringsförbud så de har tid. Skapa roller som tillsynsmän, säkerställ att skyltar kommer upp extremt fort.
  • Låt arrangerade guidningar, av dem som kan och vet vad som gäller, göra att besökare kan komma in i området ändå – de får lära sig hur man ska bete sig i en avstängd zoon. ”Västmanland har inte stängt”, sa en av dialogmötesdeltagarna, för det finns en oro för att det är så som avstängningen av området kan uppfattas.
  • Visit Sweden behöver avsätta resurser för en större kampanj när läget klarnar – det är lätt att varumärket Sverige kommer att förknippas med svinpest och spärr.

// Camilla Jönsson, Generalsekreterare Naturturismföretagen

Håll dig uppdaterad

Jordbruksverket har en sida om utbrottet av Afrikansk svinpest på sin hemsida, den uppdateras kontinuerligt.

Det är möjligt att prenumerera på uppdateringar på sidan så att du får en avisering när det kommit något nytt ( se längst ner på sidan).

Kategori

Taggar

Dela

Fler nyheter