Naturturismföretagen

Goda betyg till lärarfortbildning i naturturism – ny kursomgång börjar i höst

Smiling caucasian woman, spending time with her partner, in the woods.

Jag vill bara tacka för att vi fått chansen att delta i denna pilot. Det har varit väldigt givande och gett oss mycket inspiration till vår utbildning”. Så säger en av deltagarna i föreningens lärarfortbildning i naturturism. Utbildningen fick bra betyg i utvärderingen och till hösten börjar en ny omgång. 

Mellan januari och september 2023 genomfördes en pilotversion av Naturturismföretagens lärarfortbildning i naturturism, där 20 lärare från skolor runt om i landet deltog digitalt. 

– Med rätt verktyg, förståelse för vår bransch och vilka kunskaper som krävs bidrar vi genom utbildningen till att höja kompetensen i lärarkåren och därmed en professionalisering av branschen, säger Margareta Grape projektledare för Nationellt nav för hållbar turism. 

För att skapa en bild av fortbildningens genomslagskraft har lärarna fått ge löpande återkoppling under hela kursens gång. 

– Inledningsvis ville vi få en förförståelse av lärarnas kunskapsnivå inom naturturism och deras förväntningar på kursen, säger Cecilia Henrikson som är utbildningssamordnare för kursen. Genom självskattningsenkäter före och efter fortbildningen tillsammans med utvärdering av respektive kurstillfälle, har vi fått en insikt i lärarnas utveckling och upplevelse. Detta har gett oss verktyg för att utveckla kursens innehåll och ytterligare matcha de faktiska behoven.

Den övergripande trenden i utvärderingen visar på betydande kunskapsförbättringar och en positiv upplevelse hos lärarna. Fortbildningen verkar dessutom träffat rätt på innehåll och ämnesområden och nu laddas det om för nästa kursstart i september 2024.

– De deltagande lärarna hade höga förväntningar på lärarfortbildningen och det är väldigt roligt att vi kunde leva upp till det. Vi fick goda betyg i den avslutande utvärderingen, till exempel när det gäller kursens upplägg och hur väl förväntningarna har mötts. Kursledare Lotta Backlund fick i det närmaste full pott i betyg av deltagarna. Det är extra roligt eftersom hon kommer vara kursledare även i höstens utbildning, säger Cecilia Henrikson. 

Informationsträffar om lärarfortbildningen, för lärare och programansvariga, i januari 2024 >>

Tre personer som sitter i ett vinskydd.
Emma Wahlberg och Johan Pallin, Naturbruksgymnasiet Burträsk respektive Realgymnasiet, är två av de lärare som deltog i fortbildningen. Foto: Leif Wikberg

Kunskapsutveckling inom sju delar

Grundplaneringen av fortbildningen bygger på Skolverkets läroplan för naturturism på gymnasiet och har arbetats fram utifrån behovet av en starkare koppling mellan de som utbildar och verksamma inom naturturism. Syftet är också att höja statusen på yrken inom naturturism och för att möta behovet av att allt fler gäster efterfrågar hållbara naturturupplevelser.

– Vi vill att elever ska utbildas och förberedas inför en framtida yrkesroll inom naturturism och då behöver kompetensen inom området förbättras hos lärarkåren. Inte minst viktigt är det att förstå skillnaden mellan naturturism och friluftsliv, säger Margareta.

De sju kurstillfällena erbjuder en mångfacetterad inblick i naturturismens olika aspekter. Fokus ligger på hur det är att arbeta inom naturturism samt vad som är viktigt att känna till, både som företagare och anställd.

Referensföretag och framtida utveckling

Färre än hälften av deltagarna hade tidigare praktisk erfarenhet inom naturturism som yrke, vilket stärker utbildningens mål.

Hundspann med Wild Lapland. Bild: Wild Lapland
Wild Lapland var ett av de företag som agerande referensföretag. Morgan Liljemark vittnar om bra samtal som även varit intressanta för dem som företagare: Jag tyckte det var givande att sitta och fundera över vad, hur och varför i samband med dialogen med lärarna.” Bild: Wild Lapland

– Ett av syftena med kursen är att ytterligare bygga broar mellan praktisk naturturism och lärarna som undervisar de elever som är på väg ut i yrkeslivet, berättar Margareta. Därför har lärarna tillgång till och kontakt med referensföretag, som är verksamma inom naturturism, under fortbildningens gång.

– Arbetet med referensföretagen är en av de delar av fortbildningen som vi arbetar aktivt med att vidareutveckla inför höstens kursstart och där vi ser en fortsatt stor potential, fyller Cecilia i. Det handlar bland annat om bättre förberedelse av både lärare och företagare inför uppgiften samt förstärkt kommunikation.

Önskemål och utmaningar

Lärarna önskade ökad fördjupning kring ekonomi och säkerhetsaspekter inom naturturism. I utvärderingen kom det också fram att mer fokus bör läggas på prissättning, storytelling och sjukvård. 

– Vi ser fram emot att bygga vidare på kursens innehåll och fortsätta stödja lärarnas resa inom naturturismens värld, avslutar Cecilia Henrikson. Men vi vill också blicka framåt för att fortsätta utveckla föreningens allmänna möjligheter till kompetensutveckling för både lärare och företagare. 

Parallellt med lärarfortbildningens fortsätter föreningen att utveckla kurser och utbildningar i kompetensplattformen under 2024.

Fakta | Deltagarnas betyg till lärarfortbildningen

Deltagarnas feedback kring kursens uppbyggnad, administration och genomförande i stort var överväldigande positiv. Kursledaren Lotta Backlund fick 9,7 av 10 i betyg, och detta trots att deltagarnas förväntningar var höga med ett snitt på 8,1 av 10.

Deltagarnas betyg, före och efter varje kurstillfälle

De deltagande lärarna har löpande fått uppskatta sin kunskapsnivå i varje kurstillfälle, före och efter genomgånget moment, med syfte att Naturturismföretagen ska få ett mått på hur väl kursen ökar kunskapsnivån. Skalan var mellan 1 och 10 där tio är högsta betyg.

Den kursiverade texten är respektive moments innehåll.

 • Planering och Genomförande: Ökning från 5,0 till 7,3.
  Friluftsliv vs. Naturturism – Paketering, produktägarskap och rollfördelning – Budget, kalkylering och hållbar prissättning – Upplevelsedesign – Årscykeln – Arrangerade förevisningar av natur.
 • Säkerhet och Tillbud: Ökning från 6,2 till 8,1.
  1:a hjälpen HLR – Risk och säkerhetsplan – Integritetspolicy – Livsmedelshantering och hygien – Ansvarsfull eldning – Tillgänglighetsanpassning.
 • Lagar och Regelverk: Ökning från 5,1 till 7,2.
  Allemansrätten och skyldigheter – Skydd av kulturminnen – Regelverk kopplade till olika typer av verksamheter – Guidekrav och produktsäkerhet – Skyddad natur – Paketresor och resegaranti – Markfrågor.
 • Utrustning och Hållbarhet: Ökning från 5,0 till 7,6.
  GIS – Augmented Reality – Utrustning och material – Kommunikationsutrustning – Orientering i terräng – Hållbar och ansvarsfull naturturism – Hållbarhetspolicy
 • Ledarskap och Kommunikation: Ökning från 6,8 till 7,8
  Värdskap och service – Ledarskap – Arbetsgivaransvar – Konflikthantering – Gruppdynamik – Kommunikation intern/extern.
 • Natur och Hälsa: Ökning från 5,0 till 7,0.
  Rekreation – Friskvård och rehabilitering – Biologisk mångfald – Ekologiskt ansvar – Shinrin Yoku – Nudging.
 • Kunskapsförmedling och Vägar Vidare: Ökning från 4,7 till 7,8.
  Faktabaserad guidning – Föreläsning och workshops – Folktro och lokala traditioner – Interpretation och naturvägledning – Utomhuspedagogik – Storytelling – Levande rollspel – Certifiering av naturguide – Kvalitetsmärkningen Nature’s Best.

Fakta | Några röster från deltagarna

” Mycket bra innehåll och väldigt trevlig kursledare. Jag hoppas att det kommer fler kurser som vi kan delta i. Det vore väldigt kul om man kunde göra ett uppföljande tillfälle 1 ggr/ år liknande “forum för lärare”. Tack för all inspiration och kunskap!”

” Tack för att vi fick chansen att vara med! Lärorikt på många plan! :)”

” Väldigt givande dagar. Sedan tycker jag det är bra att materialet finns kvar så man kan gå tillbaka och fördjupa sig.”

” Tack för en suverän utbildning”

Naturturismföretagen, Nationellt nav för hållbar turism med finansiering från

Logotyper Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden

Kategori

Taggar

Dela

Fler nyheter