Naturturismföretagen

Naturturism är landsbygdsutveckling

cyklare 1

Som du säkert vet så har vi på Naturturismföretagen påbörjat en kraftsamling kring att lyfta den hållbara naturturismen i Sverige. Det är möjligt bland annat tack vare finansiellt stöd från Jordbruksverket, som ser naturturismen som en viktig del i skapandet av en levande landsbygd.

Vi på Naturturismföretagen har beviljats stöd av Jordbruksverket, som innebär att vi nu bland annat kan skapa en värdefull kunskapsbank, nå ut med kompetens och utbildningsinsatser till relevanta grupper samt även fungera som rådgivare för våra medlemmar. Malena Bathurst, NäringsutvecklareNäringsutvecklingsenhetenJordbruksverket, menar att Jordbruksverket vill arbeta precis på det här förutsättningskapande sättet. 

– Vi vill framför allt skapa förutsättningar för dem som har expertkunskaper i sitt område och som kan samordna, ge råd och öka kompetens. Med andra ord främjar vi samarbeten med grupperingar, framför allt på nationell nivå, som i sin tur kan bistå de enskilda näringsidkarna till att utvecklas, kommenterar Malena.  

– En av våra målsättningar är att främja besöksnäringen även i framtiden. Detta arbete bidrar till nya satsningar och jobb på landsbygden

Naturturism och landsbygd hör ihop 

Eftersom naturturism oftast sker på landsbygden så är det ena beroende av det andra. Naturturism kan skapa jobbmöjligheter både i sig självt och i samarbete med andra aktörer i området. Landsbygden utvecklas helt enkelt eftersom det kommer fler besökare till platsen för att konsumera, vilket innebär en ökad köpkraft för detaljhandel och restaurang. Det i sin tur skapar fler möjligheter till utveckling och entreprenörskap, viket också ökar attraktionskraften. Då vill fler företag etablera sig där. 

– Vi ser också att landsbygdsföretag kan diversifiera sig. En guidad vandring kan till exempel leda till att man stannar och äter på en lokal restaurang eller gör inköp på en gårdsbutik. Vi ser framför allt samverkan och samarbeten som stora möjligheter till utveckling. Det är viktigt att ha en dialog mellan de företag som befinner sig på destinationen, säger Malena. 

Ökad efterfrågan på hållbara naturupplevelser 

Enligt Visit Swedens trendrapport är naturen en av de viktigaste anledningarna till att turister söker sig till Sverige, och därmed ökar också trycket på naturupplevelser. Överturism och missuppfattningar kring vad som gäller i Allemansrätten bidrar till att guider och strukturerad naturturism är allt viktigare för att kunna bedriva en hållbar utveckling. Dessutom verkar det också finnas en ökad efterfrågan på hållbart resande. 

– Det är skillnad på friluftsliv och naturturism. Naturturism är ju mer på kommersiella grunder. En betald tjänst som skapar lokala turismintäkter. Det finns en möjlighet att utveckla den delen på ett hållbart sätt och skapa attraktiva turer som möter besökarnas förväntningar. Den här efterfrågan ökar och det är naturturismföretagen som har kunskapen. Genom det beviljade stödet till föreningen Naturturismföretagen kan vi bidra till en hållbar utveckling av det ökade intresset för naturen, säger Malena. 

– Hållbarhet som begrepp är komplext, men som företagare är det viktigt att bestämma sig för på vilket sätt man vill arbeta med hållbarhet. Ett tydligt hållbarhetstänk ger också en besökare en positiv bild av företaget, så därför är det viktigt att kommunicera hur man arbetar med frågan. Att ha en hållbarhetstänk kommer bli allt viktigare i framtiden, konstaterar Malena.
 

Läs mer om Naturturismföretagens kraftsamling >>

Läs mer om Regeringens nationella strategi för hållbar turism och växande näring. >>

Läs mer om Myndighetsgruppen för turism och näringsstrategiska områden och prioritering 2022-2024 >>

 

Kategori

Taggar

Dela

Fler nyheter