Naturturismföretagen

Så här tycker riksdagspartierna i frågor som berör natur- och ekoturism

istock 1277965612 bizoo n 2

11 september är det val och Naturturismföretagen har inför det tagit tempen på riksdagspartierna. Vi har ställt frågor som är viktiga för verksamma inom natur- och ekoturism.  Jämför partiernas svar, snart är det dags att gå till valurnan och lägga din röst för framtiden.

Strandskydd, viltförvaltning, skogsbruk och klimatförändringar som påverkar natur- och ekoturismföretagens tillgång till naturresurser är några exempel på frågor som är viktiga för utvecklingen av natur- och ekoturismföretag i Sverige. Vi har frågat samtliga riksdagspartier om detta och annat som rör framtiden för naturturism och hållbart företagande på landsbygden.

Läs också Val 2022 – Camilla reflekterar och analyserar

Om enkäten
Naturturismföretagen har ställt frågorna skriftligt till samtliga riksdagspartier. I de flesta av frågorna har partierna getts möjlighet att lista sina tre främsta ståndpunkter eller åtgärder, alla har inte valt att ta hela det utrymmet i anspråk alternativt inte svarat i punktform. I några frågor var det fritt för dem att välja form på svaret. Naturturismföretagen har återgivit svaren så som respektive parti svarat.

Partiernas svar listas i bokstavsordning under respektive fråga.

 

[showhide type=”1″ more_text=”Naturturism definieras som förflyttad konsumtion där naturen är reseanledningen – ofta är också naturturism organiserad på något sätt. Friluftsliv är däremot en spontan och ofta gratis eller en väldigt billig upplevelse. På vilka sätt vill ni lyfta just naturturismen som en faktor för hållbar landsbygdsutveckling??” less_text=”Frågan”]

Centerpartiet
1. Kommuners översiktsplanering ska underlätta för turismen. Många företag inom besöksnäringen behöver hjälp att planera för investeringar, och med en ökande besöksnäring, kan kommunerna behöva ta fram planer för hur man kan utveckla turismen, som utveckling av campingområden, naturområden osv.

2. Besöksnäringen och naturturismen bör främjas, bl.a. genom omfattande regelförenklingar.
Statens skyddade områden behöver göras tillgängliga för att öka förutsättningarna för en förbättrad besöksnäring, exempelvis genom att vandringsleder rustas och sköts.

3. Förtydliga Mulbetesrätten, den fria betesrätten, i lagstiftningen. Vi vill se en samlad handlingsplan för att värna ett levande fäbodbruk, som är beroende av värnandet av Mulbetesrätten. Våra fäbodar är mycket viktiga ör att bevara den biologiska mångfalden och värdefulla natur-, byggnads- och kulturmiljöer samt för att värna utrotningshotade husdjursraser.

Kristdemokraterna
1. Naturturismen kan vara ett viktigt komplement för att få ekonomi i differentierat landsbygdsföretagande.

2. Avtal mellan naturturismföretag och de markägare där verksamheten sker är viktigt för att naturturismföretaget ska kunna ha säker tillgång till marken och markägaren ska känna sig trygg kring ersättningar, nedskräpning, slitage av naturen mm. I vissa områden kan det behöva begränsas antal deltagare för att besökarna ej ska skada marken/naturen.

3. Verksamheten kan medverka till ett ökat intresse för, och kunskap om, djur, natur och biologiskt samspel hos deltagarna.

Liberalerna
Den viktigaste åtgärden är att generellt underlätta företagandet i små företag. Skatter ska sänkas och byråkratin ska minska. Vi kommer i höstens budget att prioritera ett utökat växa-stöd och förstärkta 3:12-regler. Detta kommer att betyda mycket för de små- och medelstora företagen och därmed för naturturismföretagarna.
Exempel på förenklade regler för företagare är att samma information ska endast behöva lämnas en gång till myndigheterna, att reformera systemet med personalliggare och att den särskilda hotellagen som ställer krav på ägarprövning för ägare av hotell och pensionat ska avskaffas.

Miljöpartiet
1. Vi vet från studier utomlands att skyddade områden, och då särskilt nationalparker, genererar värdefull landsbygdsutveckling. MP vill öka takten i arbetet med fler nationalparker i Sverige och har gett ett sådant uppdrag tillsammans med regeringen till Naturvårdsverket.

2. Naturturism passar bra för småskalig verksamhet på landsbygden och har stor ekonomisk betydelse för besöksnäringen. Det finns en stor potential att öka naturturismen i anslutning till skyddade områden. För att se över möjligheterna för ökad naturturism i skyddade områden, har vi tillsammans med regeringen även gett myndigheterna i uppdrag att se över hur naturturismen i skyddade områden kan öka, där naturturismföretagen specifikt ombeds att inkomma med det de upplever som hinder eller potential för ökade möjligheter.

Moderaterna
1. Framför allt saknas det i dag en sammanhållen strategi för den svenska besöksnäringen och hållbar naturturism. Vi vill mot bakgrund av förslaget i den statliga utredningen ”Ett land att besöka – En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring” ta fram en nationell strategi för hållbar turism och växande besöksnäring i samverkan med berörda aktörer.

Socialdemokraterna
1. Fortsatt och utvecklad marknadsföring av naturturism i Sverige.

2. Fortsatt lägre moms på naturguidning.

3. Bättre och säkrare vandringsleder, som öppnar upp naturen för fler.

Sverigedemokraterna
1. Det är av stor vikt att Sverige uppfattas som ett modernt, rent och attraktivt land som det är säkert att vistas i som besökare. Det är därför viktigt att ta krafttag mot de inslag i vårt samhälle som riskerar att påtagligt försämra Sverigebilden. Det eskalerande gängvåldet med skjutningar, sprängningar, förnedringsrån och upplopp hör, tillsammans med laglösheten i landets utanförskapsområden, naturligtvis till sådana saker som inte bara skapar oro för de som bor i Sverige utan också framställer Sverige som ett mindre attraktivt land att besöka.

2. Turism och besöksnäring bör främjas, inte minst genom översyn och förbättringar av regler för företagare och de tillstånd som reglerar näringarna.

3. Ge myndigheterna ett tydligt främjandeuppdrag kopplat till besöksnäringen.

Vänsterpartiet
1. Skapar nya och hållbara jobb.

2. Ger förutsättningar för ytterligare landsbygdsutveckling genom fler besökare.

3. Stärker befintlig näring på landsbygden.

[/showhide]

 

[showhide type=”2″ more_text=”Sverige marknadsförs kraftfullt som både ett hållbart besöksmål och som en destination med fokus på naturupplevelser vilket också målgrupperna tydligt efterfrågar. Hur arbetar ni för att säkra svenska företags tillgång till naturresurser nu när klimatet ändras och bland annat orsakar brist på vatten och på sikt kanske minskad inhemsk livsmedelsproduktion? ?” less_text=”Frågan”]

Centerpartiet
1. Stärka äganderätten för att öka tillväxten. Ägande, ansvar och befogenheter för våra skogsägare och brukare går hand i hand med produktion och miljöhänsyn. Skogens resurser bidrar till svensk ekonomi, skapar jobb i hela landet och ger förnybar energi.

2. Cirkulär ekonomi som gynnar betydliga miljö- och klimatvinster och skapar möjligheter till nya jobb och hållbart företagande. Med uppfinningsrikedom, grön tillväxt, miljöteknik och skärpta kriterier och miljömål kan vi återanvända resurser gång på gång.

3. Restaurera, skydda och bevara biologisk mångfald, samt de miljöer som den beror av, som en investering för framtiden. Det kräver ökat internationellt samarbete samtidigt som våra markägare och brukare spelar en viktig roll på lokal och regional nivå.

Kristdemokraterna
1. Varudeklarationen måste hålla vad den lovar. Politiken har svårt att hjälpa ett naturturismföretag som ”lovar att du får se älgar/vargar/svanar” eller vilket djur det kan handla om.

2. Ur ett klimat-/bevattningsperspektiv gäller det att vara rädd om de små kraftverksdammarna. De är viktiga vattenreservoarer och kan hjälpa till att reglera vattnet så att strömmar etc inte torkar ut helt vid kraftig torka.

3. Angående minskad inhemsk livsmedelsproduktion så är tyvärr viltskadorna en faktor som minskar livsmedelsproduktionen. Så det gäller att minska viltskadorna framöver. Vi vill att berörda aktörer ska enas om toleransnivåer kring viltskador så att de inte kan bli orimligt stora utan att det finns verktyg att minska dem.

Liberalerna
Det viktigaste är att stoppa temperaturökningen och därmed klimatförändringarna. Liberalernas klimatpolitik utgår just från växthusgaserna och vad vi kan göra för att halterna i atmosfären ska sluta öka. Det handlar om att eliminera utsläppen av fossil koldioxid men också om att börja ta tillbaka koldioxid vi redan släppt ut. De fossila bränslena ska bort och vi ska bygga storskalig kapacitet för att fånga och lagra koldioxid.
Ekosystemen och därmed också Naturturismen är också beroende av att vi gör saker för att kompensera för att klimatet faktiskt förändras. Arterna behöver möjlighet att sprida och flytta sig genom landskapet. Vi behöver därför tänka annorlunda kring hur vi skyddar naturen. Det är viktigare nu att det finns sammanhängande områden för arterna att röra sig över. Det behövs också mer vatten i landskapet. Liberalerna vill att vi återskapar våtmarker på tidigare dikade torvmarker. De binder kol och de håller kvar vatten.

Miljöpartiet
1. Sverige värms upp dubbelt så fort som det globala genomsnittet, den svenska naturen är akut hotad av klimatförändringarna. Miljöpartiet går till val på en Klimatfärdplan med över 200 förslag för att minska utsläppen i linje med Parisavtalet. För klimatomställningen finns ingen mirakellösning som fixar allt, det krävs åtgärder inom alla sektorer och på alla nivåer i samhället.

2. Säkra tillgången till landresurser och vatten. Skogsnäringen är viktig för Sverige, men behöver bli hållbar, det behövs en bred omställning till ekologiskt hållbara metoder. Sverige behöver också en nationell kraftsamling och långsiktig strategi för en ha?llbar vattenfo?rso?rjning. Vi vill att statens ansvar tydliggo?rs och att den politiska styrningen samlas till ett ansvarigt departement. Finansieringen behöver la?nkas samman med konkreta a?tga?rder.

3. Sveriges självförsörjningsgrad måste öka till 80 procent och och lantbruket behöver klimatanpassas för att säkra den matproduktionen. Vi behöver stötta det svenska jordbruket, öka lönsamheten för bönderna och hjälpa till med klimatomställning och övergången till fossilfritt brukande.

Moderaterna
1. Stärk konkurrenskraften i den svenska livsmedelsproduktionen, genom sänkta skatter och avgifter samt minskat regelkrångel. En starkare näring är mer motståndskraftig.

2. Stärkt underhåll av befintliga skyddade naturområden, så att de naturvärden som skyddet avses bevaras och utvecklas.

Socialdemokraterna
1. Aviserat satsningar på sammanlagt 60 miljarder kronor på framtidens jordbruk, där cirka 45 miljarder kronor utgör medel från EU och cirka 15 miljarder kronor är svensk finansiering. Utöver dessa medel satsar regeringen under samma period (2023–2027) cirka 4,3 miljarder kronor på nationella insatser för jordbruket, miljön och utvecklingen i Sveriges landsbygder.

2. Lagt fram en långsiktig livsmedelsstrategi som innehåller satsningar på 846 miljoner för åren 2020–2025 så att livsmedelsproduktionen i Sverige kan öka. Dessutom gjordes ytterligare satsningar på totalt 114 miljoner kronor under 2020.

3. Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har kostnaderna för insatsvaror inom jordbruket ökat kraftigt. Därför tog den socialdemokratiska regeringen initiativ till ett krispaket på drygt 2 miljarder kronor till jordbruket och ett stöd på 40 miljoner kronor till yrkesfisket.

Sverigedemokraterna
1. Vår politik syftar till att öka den inhemska livsmedelsproduktionen inte minska. Det gäller exempelvis att stärka konkurrenskraften för svenskt jordbruk. I övrigt se svar på nästa fråga.

Vänsterpartiet
1. Ökat statligt stöd för inhemsk hållbar livsmedelsproduktion.

2. Inför årligt statligt stöd på 100 miljoner för investeringar och åtgärder inom jordbruket som stärker jordbrukets vattenhantering i ett förändrat klimat och som därmed bidrar till att stärka vår självförsörjningsgrad gällande livsmedel.

3. Anta mål om att Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel ska öka till 80 procent.

[/showhide]

 

[showhide type=”3″ more_text=”Hur ska Sverige bli en förebild vad gäller utveckling av resiliens i klimatfrågan? ?” less_text=”Frågan “]

Centerpartiet
1. Ställa om till en starkare, grönare ekonomi med sänka skatter för jobb och företagande där miljöförstöring beskattas.

2. Göra det lättare och billigare för privatpersoner och företag att välja det klimatsmarta alternativet. Som det gröna avdraget till fler gröna tekniker och fler produkter med klimatdeklarationer.

3. Vara en stark grön röst och förebild i det internationella klimatarbetet. Genom att öka ambitionerna i EU och lägga mer tyngd på de länder som smutsar ner att ställa om.

Kristdemokraterna
1. Vi måste se till att bygga så att infrastruktur och byggnader klarar ökade påfrestningar.

2. Mindre byråkrati och enklare regler kring att anlägga dammar för jordbrukare, med ett antal olika argument: Dels finns alltid ett hot att området ska bli strandskyddat och därmed begränsa. Det finns risk att dammen ej får användas för bevattning med hänvisning till att det riskerar att skada naturvärden, alltså naturvärden som aldrig skulle uppstått om dammen ej byggts. Dammar i jordbrukslandskapet ger en buffert mot höga flöden vid häftiga regn och motverkar utlakning av näringsämnen.

3. Mer lövträd och ståndortanpassning är viktigt för ökad resiliens och biologisk mångfald i skogen. Tyvärr försvårar viltskadorna uppväxt av rönn, sälg, björk, asp och ek på våra hyggen och ståndortanpassningen (framförallt etablering av tall på tallmark) försvårar också.

Liberalerna
Vi behöver arbeta brett för att klimatanpassa samhället men också för att skydda ekosystemen. Staten behöver ta det samordnande ansvaret. Rätt genomförd ska klimatanpassningen skydda människor och kraftigt minska trycket motekosystemen av att klimatet snabbt förändras.

Miljöpartiet
1. Investera i starka och motståndskraftiga ekosystem – och utnyttja potentialen till fullo för naturen som klimatlösning. Klimat och biologisk mångfald hänger ihop, och en stark natur med fungerande, artrika ekosystem, är vår bästa vän i kampen mot klimatförändringarna. Naturen kan rädda oss, men bara om vi räddar den först, som FN:s Inger Andersen uttalade på lanseringen av en av klimatpanelens IPCC:s rapporter i våras.

2. Satsa på klimatanpassning av brukningsmetoderna inom skogs- och jordbruk och ökat skydd av natur. Det krävs för att både klimatsäkra matproduktionen och skogsbruket i framtiden.

3. Satsa på gröna lösningar i urbana miljöer och ta tillvara naturens förmåga till vattenabsorbering genom våtmarker för att hindra höga vattenflöden, träd som ger skugga i städer.

Moderaterna
1. Medel för klimatanpassningar i en omfattning som löpande ses över så att den motsvarar de faktiska behoven.

2. Bättre samordning mellan de myndigheter som arbetar med frågor om klimatanpassning.

Socialdemokraterna
1. Regeringen redovisar en nationell strategi för klimatanpassning i syfte att långsiktigt stärka klimatanpassningsarbetet och den nationella samordningen av detta arbete. I propositionen föreslås två ändringar i plan- och bygglagen för att förbättra beredskapen i kommunerna för klimatets förändring.

2. Regeringen har givit Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att skapa förutsättningar så att kommuner och fastighetsägare bättre kan identifiera särskilda riskområden vid skyfall och därmed öka sin beredskap för extrema skyfall.

3. Kraftigt ökat budgeten för bidrag till kommunernas klimatanpassning. Den årliga summan för förebyggande åtgärder mot naturolyckor i bebyggda områden har mångdubblats från 25 miljoner kronor per år till drygt 500 miljoner kronor per år.

Sverigedemokraterna
1. Planerbar kraftförsörjning – kärnkraft. Hela Sverige behöver el under årets alla timmar ? till rimliga priser. För detta behövs mer planerbar elproduktion och i praktiken innebär det mer kärnkraft. Energipolitiken ska vara inriktad på att säkerställa en långsiktigt konkurrenskraftig och tillförlitlig energiförsörjning för såväl hushåll som näringsliv. Vi strävar efter att utveckla energisystemet med fokus på leveranssäkerhet, effektivitet och miljöansvar. Att behålla och utveckla den §miljövänliga kärnkraften är en av de mest effektiva klimatåtgärder Sverige kan göra.

2. Export av produkter – inte utsläpp. Svensk export bör ses som ett medel för att bidra till minskade utsläpp globalt. Det är i detta sammanhang viktigt att svenska klimat- och miljömål inte formuleras på ett sätt som leder till att industrietableringar i Sverige försvåras. Naturvårdsverket bör ges i uppdrag att beräkna exportens klimat- och miljönytta genom att ta hänsyn till indirekta effekter till följd av att produkter tillverkas i Sverige istället för i andra länder med exempelvis mindre koldioxidneutral energi.

3. Internationella avtal och ambitioner. Vi konstaterar att klimatavtalet från Paris förbättrar möjligheten till globalt klimatarbete och att Sverige även fortsättningsvis bör ha en offensiv och aktiv roll när det kommer till det globala klimatsamarbetet. Vi vill att regeringen i förhandlingarna om framtida bördefördelningar inom EU, ska verka för att Sverige inte ska drabbas av hårdare utsläppsminskningskrav än vad som är genomsnittet bland EU-länderna. En för oss central uppfattning är att bindande mål för att minska utsläppen av växthusgaser ska uppnås utan att äventyra vare sig de enskilda nationernas eller hushållens ekonomi.

Vänsterpartiet
1. Stärk ekosystemens förmåga att återhämta sig efter kriser. Skydda 30 procent av vår natur, stärk miljöhänsynen i skogs- och jordbruket, inför styrmedel för att stimulera ett varierat skogs- och jordbruk.

2. Inför statligt stöd för moderna hållbara städer. Vi vill införa ny satsning för bl.a. klimatanpassade och grönare städer.

3. Öka det statliga stödet för att restaurera och skapa nya våtmarker. Genom nya våtmarker kan bättre förutsättningar skapas för att bekämpa översvämningar och grundvattenbrist. Därutöver kan det stärka biologisk mångfald och våtmarkerna kan fungera som kolsänkor. Det stärker landskapets förmåga att balansera vattenflöden och fler våtmarker behövs inom såväl jordbruks- och skogslandskapet som i anslutning till tätbebyggda områden.

[/showhide]

 

[showhide type=”4″ more_text=”Sveriges image som naturturismdestination internationellt och nationellt får sig en rejäl törn när den svenska skogsindustrin och svenska politiker envist fattar beslut och hävdar åsikter som strider mot EU:s målsättningar för hållbart skogsbruk. Dagens skogsbruk utarmar de facto möjligheterna att leva, verka och bo på landsbygden. På vilket sätt kommer ni att arbeta med ett hållbart brukande av skogsmark för att skapa en levande landsbygd som är attraktiv både att besöka, att bo i och också att bedriva verksamhet i??” less_text=”Frågan “]

Centerpartiet
1. Öka den hållbara tillväxten i skogen genom att hjälpa våra skogsägare att välja rätt skogsplanta för rätt typ av mark samt att se till så att yngre skogar röjs vid rätt tidpunkt.

2. Stärkt ägande- och brukanderätt för våra skogsägare. En politik som bygger på frihet under ansvar, med enkla men tydliga regler, är den bästa för skogens tillväxt. På så sätt klarar vi ett skogsbruk där miljö och produktion går hand i hand.

3. Skogar som omvandlas till naturreservat eller andra skyddsområden ska ske i huvudregel frivilligt för ägaren/brukaren. För det behöver det finnas olika skyddsformer att välja mellan och staten ska ersätta när ägande- och brukanderätten begränsas.

Kristdemokraterna
1. Kristdemokraterna är av den motsatta uppfattningen. Ett aktivt skogsbruk är en av grundförutsättningarna för att kunna leva, verka och bo på landsbygden.

2. Sverige har under lång tid beskrivits som en drömnation för naturturism. Det blir då märkligt när EU har en helt annan bild av det svenska skogsbruket. Vi bedömer att det är EU som har fel bild i detta fall. Vi är av uppfattningen att EU ska ha så lite inflytande i skogspolitiken som bara är möjligt då det inte går att ha en fungerande gemensam politik inom det området.

3. Vi ser hur många djur och växter ökat kraftigt under de senaste 30 åren, så talet om ”massutrotning av arter” och liknande är överdrivet.

Liberalerna
Vi liberaler är besvikna på att regeringen under de här åren skapat en så djup polarisering i skogsdebatten där skogsägarna utmålas som problemet och där varje förändring möts av misstro.
Förtroendet måste återupprättas. Det går inte att nå skogspolitikens miljömål utan skogsägarnas aktiva engagemang. Vi vill att fler människor ska äga skog, helst där de bor. Vi menar att skogsbrukets avkastning skulle kunna öka genom att skogsbruket anpassades efter de lokala förhållandena samtidigt som förädlingsvärdet på de avverkade träden ökas. Vi behöver högkvalitativt virke som kan användas till hållbara produkter och minska mängden snabbväxande massaved.
Skogar som brukas kärleksfullt är trevligare att besöka.

Miljöpartiet
1. Vi vill se en bred övergång till hyggesfria metoder i den brukade skogen, genom att satsa på en omställningspeng till de markägare som vill ställa om men som sitter fast i kalhygges-kalkylen, sätta stopp för jättekalhyggen samt att Sveaskog och andra statliga skogsägare ska utveckla metoder och ta verkligt ledarskap i omställningen till hyggesfritt. Naturturism och skogsbruk kan samexistera, men då krävs en omställning till moderna, varierade skogsbruksmetoder.

2. Idag avverkas unika och värdefulla kontinuitetsskogar som aldrig tidigare kalavverkats i en högre takt än de skyddas. Vi vill skapa bättre förutsättningar och fler former för markägare att skydda och bevara naturvärden och satsa 5 miljarder på skydd av värdefull natur, och därutöver 3 miljarder på olika åtgärder för värdefull natur, som skötsel, återvätning med mera.

3. Satsa på lokal träförädling av högkvalitativt virke, mångbruk, stötta rennäringen mm.

Moderaterna
1. Vi menar att skogspolitiken ska avgöras på nationell nivå, inte i EU. Dagens skogsbruk sker med både hög produktion och hög naturhänsyn, ett resultat av svenska skogsägares arbete. Ett aktivt skogsbruk är en förutsättning både för att klara av klimatomställningen, och för att behålla en levande landsbygd.

Socialdemokraterna
1. Vi socialdemokrater har alltid sett ett stort värde i skogens mångsidighet. En stark ägande- och brukanderätt är grunden för att i större utsträckning kunna ta tillvara skogens potential för ekonomi, klimat och miljö. För att värna om möjligheten för skogsägare att fortsätta bedriva skogsbruk säkerställer vi nu att nya ersättningsmarker och ett nytt markförsäljningsprogram från Sveaskog AB bör bidra till skydd av värdefull skog.

2. Vår utgångspunkt i skogsfrågorna är frivillighet. Den grunden vilar på ett samarbete mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet, ett samarbete som kommer gynna landets alla skogsägare. Under våren har riksdagen röstat igenom skogspropositionen som innebär att frivilligt formellt skydd nu kommer vara en grundläggande utgångspunkt och ett huvudsakligt arbetssätt för myndigheterna. Det innebär att vi kan skapa tillväxt i skogsbruket samtidigt som vi tar ett fortsatt stort miljöansvar. Vår politik ger hållbar tillväxt, ersätter fossila råvaror och ger ökad cirkulär ekonomi.

3. Regeringen har som en övergripande prioritering att skapa jobb genom att driva på klimatomställningen. Som ett led i arbetet har regeringen beslutat att tillsätta en utredning med uppgift att ta fram förslag till en strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och växande svensk bioekonomi. I uppgiften ingår att ge förslag till ett eller flera uppföljningsbara mål och, vid behov förslag på åtgärder, för en växande bioekonomi.

Sverigedemokraterna
1. Behåll och utveckla den svenska modellen för skogsbruk: Sveriges skogar ägs till övervägande del av enskilda ägare. Den svenska modellen för skogsskötsel bygger på att det på samma marker bedrivs både skogsbruk och naturvård och denna ordning vill vi värna. Om mer skogar skyddas helt från brukande kommer intensiteten på brukandet att öka i de övriga skogarna. Vi är övertygade om att det är fel väg att gå. Vi är sålunda kritiska mot uppdelning i intensivt brukade respektive totalskyddade skogar som pågått under nuvarande regering. Idag förlorar ägare rätten att bruka stora delar av sin skog, som idag skyddas med eller utan erlagd ersättning. Detta är orimligt av en lång rad skäl där äganderätt, likhet inför lagen, sysselsättning, tillgång till industriråvara för hållbara produkter och brukade landskap bara är några.

2. Bioekonomin – värna och utveckla förnybar produktion: Sverige har en fantastisk resurs i form av världsledande kunskap och erfarenhet inom skogsbruk och vidareförädling av skogsprodukter. Vi anser att detta område måste få ökat fokus för att upprätthållas och vidareutvecklas. Vidare måste produktionsförmågan i svenska skogar inte bara värnas, utan även ökas. Likaså behöver mer forskningsresurser omfördelas till aktiv skogsskötsel och utveckling av nya träbaserade produkter.

3. Fokus på utbildning, forskning och utveckling inom skogssektorn: Vi ser att behovet av utbildade specialister behöver utredas. Utbildningsplatser behöver säkras för att fylla detta behov och utbildningar till areella näringar behöver i högre grad förläggas även utanför de största städerna. Sveriges skogssektor torde vara ett av de bästa exemplen på sådan bioekonomi i hela världen, och det ligger därför i vårt gemensamma intresse att utveckla den mot nya avancerade produkter. För att få fram nya produkter i en sådan utveckling vill vi att forskningsresurser kring skogsbruk omfördelas till aktiv skogsskötsel, ökad tillväxt, hantering av skadegörare och till utveckling av nya träbaserade produkter.

Vänsterpartiet
1. Fasa ut kalhyggesbruket.

2. Stärk miljöhänsynen i skogsbruket och inför statligt omställningsstöd för att gå över till kalhyggesfritt skogsbruk.

3. Öka anslagen för att skydda mer skog.

[/showhide]

 

[showhide type=”5″ more_text=”Om viltförvaltning – vilka tre ståndpunkter har ert parti kring människans rätt att avgöra vilka arter och hur många djur av olika arter som ska finnas i svensk natur??” less_text=”Frågan “]

Centerpartiet
1. Införa en Viltmyndighet. Vi avser att jaktfrågorna förtjänar en egen myndighet som tar över Naturvårdsverkets ansvar, för att jakten ska bedrivas smidigare. Samtidigt behövs det finnas ett stort lokalt och regionalt inflytande för att vi ska kunna ta större hänsyn till hur viltstammarna ska förvaltas.

2. Bevara den svenska modellen och allmänna uppdraget för Svenska Jägarförbundet. Svenska jägare och deras organisationer har en viktig roll för viltvård och svensk jakt. Jägarna har också en viktig roll för att vilt, rovdjur och människor ska kunna leva tillsammans.

3. Utöka jakten på viltstammar som har ökat i antal och som orsakar skador inom jord- och skogsbruket samt trafikolyckor. Till exempel, vildsvinen som har vuxit i högt antal de senaste åren.

Kristdemokraterna
1. Den kristdemokratiska ”Förvaltarskapstanken”.

2. Vi måste ha en balans av viltarter så att de inte i onödan drabbas av sjukdomar eller svält för att de är för många eller genetiska defekter för att de är för få inom arten.

3. Vi måste ha utpekade toleransnivåer kring viltskador inom jord- och skogsbruket.

Liberalerna
Det är inte en politisk fråga att avgöra antalet djur. Det måste vetenskapen bedöma utifrån de politiska målen för stammarna.
Sverige ska ha livskraftiga stammar av de fem stora rovdjuren.
Klövviltstammarna ska vara tillräckligt stora för att djuren ska fullgöra sin roll i ekosystemen, men samtidigt hållas så låga att skadorna i skog och mark begränsas.
Vildsvinsstammen behöver minska kraftigt då skadorna idag är alldeles för omfattande.

Miljöpartiet
1. Sverige har både ett internationellt ansvar att bevara arter i vår natur, och det finns EU-lagstiftning kring artbevarande som Sverige inte följer. Sverige har också ingått internationella avtal om artbevarande. För att klara artskyddet och EU:s regelverk generellt krävs en uppdaterad, modern skogsvårdslagstiftning som skärper naturhänsynen i hela skogslandskapet.

2. Vi vill att Sverige hyser långsiktigt livskraftiga stammar av våra rovdjur och att licensjakt på varg, lo och järv inte tillåts i dagsläget. Vi anser att riksdagens beslut om att halvera vargstammen, som högerpartierna drev igenom, riskerar att fasa ut vargen från vår natur, och att det är fel att politiker slår fast ett antal.

3. Samexistensen mellan människa och rovdjur behöver öka, vi har föreslagit att djurhållare i rovdjurstäta områden ska kunna få förebyggande, kontinuerligt ekonomiskt stöd för sin verksamhet. Stöd till förebyggande åtgärder som stängsling behöver öka och rådgivning till djurhållare och privatpersoner i rovdjurstäta områden.

Moderaterna
1. Vilda djur skyddas idag genom bland annat artskyddsförordningen och jaktlagstiftningen. Vi menar att det i grunden är en bra ordning. Beslut om nivåerna på viltstammarna ska fattas utifrån flera faktorer, bland annat vilken nivå som krävs för att rovdjursstammen ska vara livskraftig samt hur den påverkar omgivningen.

Socialdemokraterna
1. Jakt och viltvård är den bästa och för oss den naturligaste förvaltningsmetod vi har. Möjligheten till jakt är en viktig del av många människors vardag som stärker landsbygden och håller människor samman. Den kan öka attraktionen att bo på landsbygden och skapa jobb genom kopplingen till besöksnäringen.

2. Våra värdefulla viltbestånd ska bevaras och nyttjas långsiktigt hållbart. Förvaltningen ska ske med hänsyn till både allmänna och enskilda intressen. Älgförvaltningen ska skapa en livskraftig stam med hög kvalitet och i balans med betet. Den ska nu utvärderas och det ska undersökas om vi ska gå mot en samlad klövdjursförvaltning. Både skyddsjakt och licensjakt är verktyg i den förvaltningen. Besluten ska fattas regionalt, vara utformade så de följer EU-rätten och fattas i god tid så att överklaganden hinns med. Rätten att försvara sina tamdjur ska finnas kvar.

3. Starka krafter vill använda frågan om rovdjur för att dra isär Sverige. Vi accepterar inte detta utan vi vill hitta lösningar som leder till att människor kan leva och verka på landsbygden samtidigt som vi bevarar en biologisk mångfald.

Sverigedemokraterna
1. Sverigedemokraternas jaktpolitik: Vår jaktpolitik har som utgångspunkt att ansvarsfull, reglerad jakt är positivt och bidrar till friluftsliv samt kontakt med naturen. Vi tror på förvaltarskapstanken. Det finns behov av att långsiktigt förvalta bestånden av vilt för att uppnå en god balans mellan människor och djur – liksom mellan olika djurarter. Svensk jakt och viltvård ska utgå från kunskap och erfarenhet.

2. Rovdjur måste förvaltas: En minskning av konflikter och problem eftersträvas mellan rovdjur och människor på landsbygden. Alla de stora rovdjuren måste förvaltas på ett ansvarsfullt sätt och det sammantagna rovdjurstrycket måste hållas på rimliga nivåer i hela landet.

3. Art- och habitatdirektivet respektive Fågeldirektivet: Skogen inom EU ska skötas av medlemsländerna själva, men EU-kommissionen inskränker allt mer denna rätt. Samtidigt arbetar även nuvarande regering med att begränsa äganderätten i skogsfrågor. Sverige måste agera kraftfullt gentemot EU beträffande Art- och habitatdirektivet respektive Fågeldirektivet. De utgör orimliga inskränkningar i medlemsländernas skogsbruk.

Vänsterpartiet
1. Sverige ska leva upp till nationella miljömål och globala åtagande för biologisk mångfald.
Inhemska arter, inklusive rovdjur, ska finnas i populationer som har långsiktigt gynnsam bevarandestatus.

2. Ekosystemens bärkraft ska värnas vid viltförvaltningen.

3. Vilt som resurs ska värnas för såväl natur, för jakt, naturupplevelser,
livsmedel och övriga ekosystemtjänster. Skador på jord- och skogsbruk, tamdjur, rennäring och effekter på trafiken ska begränsas genom åtgärder.

[/showhide]

 

[showhide type=”6″ more_text=”Hur arbetar ni för att skapa en viltförvaltning som inte bara innebär reglering genom jakt utan också kan hantera hållbar naturturism där gäster kan uppleva samma djur om och om igen i dess naturliga hemvist? ?” less_text=”Frågan “]

Centerpartiet
1. Värna om Svenska Jägares allmänna uppdrag att sköta delar av viltvården. Jägarna är viktiga för att vilt, rovdjur och människor ska kunna leva tillsammans, och att förebygga eller åtgärda skador på land- och skogsbruk

2. Stärkt regionalt inflytande och aktiv förvaltning som stärker förtroendet för viltvårdspolitiken och tar hänsyn till de människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden.

3. Det är viktigt att rovdjuren inte blir alltför många i områden där det finns gott om tamboskap och där vi har aktiva fäbodar. Hänsyn måste också tas till det sammanlagda rovdjurstrycket. Ska rovdjur och människor kunna samexistera så måste detta regleras.

Kristdemokraterna
1. Vi vill förvalta viltet, enligt tidigare svar, så att inte orimliga skador uppstår.

2. Markägaren är självklart den som slutligen själv bestämmer hur stor stam man vill ha av de vilt som får förvaltas.

3. Ett naturturismföretag har självklart frihet att avtala med enskilda markägare om att hålla hur stora stammar som helst, så länge markägaren ersätts och omkringliggande fastigheter inte drabbas hårdare än till de enligt ovan nämnda toleransnivåerna.

Liberalerna
Naturen måste ses som en helhet där vi arbetar för hela den biologisk mångfalden. Naturvård och viltvård behöver bättre samspela. Myndigheter och jakt och miljö organisationer ska ha ett nära samarbete.

Miljöpartiet
1. Det behövs ett mer varierat skogsbruk med mindre och färre kalhyggen och mer hyggesfria metoder och mer lövinblandning. Skogsbruk utan jättekalhyggen i form av gigantiska sår i landskapet är bra både för naturturismen och återväxten inom skogsbruket.

2. En ekosystembaserad viltförvaltning som främjar motståndskraft i naturen, klimatanpassning och lövinblandning – som ger en bättre balans mellan vilt och fodertillgång. Det behövs också en aktiv satsning på bryn.

3. MP vill att Sverige ska hysa långsiktigt livskraftiga stammar av alla våra rovdjur. Vi är emot licensjakt på lo, järv och varg, så länge stammarna är långt ifrån livskraftiga, individerna isolerade och inaveln hög. Om vi långsiktigt låter rovdjuren återta något av sin naturliga funktion, kommer rovdjurens reglering av klövviltet också att öka. Parallellt behöver samexistensen med rovdjuren bli bättre, genom bl.a. bättre stöd till djurhållare.

Moderaterna
1. Vi menar att den modell vi beskriver ovan tillgodoser detta.

Socialdemokraterna
1. Riksdagsbeslutet från år 2013 syftade till att säkerställa en långsiktigt hållbar rovdjurspolitik och centralt i detta var att öka acceptansen för rovdjur samt stärka det lokala inflytandet och förvaltningen. En långsiktig och kompetent förvaltning med respekt för och legitimitet hos de som berörs är en förutsättning för en hållbar rovdjurspolitik och livskraftiga rovdjursstammar. Våra värdefulla viltbestånd ska bevaras och nyttjas långsiktigt hållbart. Förvaltningen ska ske med hänsyn till både allmänna och enskilda intressen.

2. Vi vill hitta lösningar som leder till att människor kan leva och verka på landsbygden samtidigt som vi bevarar en biologisk mångfald. Både skyddsjakt och licensjakt är verktyg i den förvaltningen. Besluten ska fattas regionalt, vara utformade så de följer EU-rätten och fattas i god tid så att överklaganden hinns med. Rätten att försvara sina tamdjur ska finnas kvar.

3. Sverige måste fortsatt leva upp till EU:s art- och habitatdirektiv om gynnsam bevarandestatus för att skydda hotade arter.

Sverigedemokraterna
1. Fristående myndighet för jakt och vilt: Vi anser att det föreligger starka skäl för att överföra ansvaret för jakt och vilt från Naturvårdsverket till en renodlad myndighet för jakt- och viltfrågor. Det skulle tillföra en landsbygdsförankring med potential att skapa underlag för en bättre dialog med regionala myndigheter, jägarorganisationer, mark- och djurägare och landsbygdsbor i övrigt. Lantbrukare och jägare ska ges mer inflytande i de regionala förvaltningsplanerna, vilket ger en mer decentraliserad och regional viltförvaltning. Sammansättningen i de så kallade viltförvaltningsdelegationerna måste återgå till den ursprungliga där balansen mellan politiken, olika intressen, myndigheter med flera speglas bättre än den nya ordningen.

2. Jakt- och viltvårdsuppdraget hör hemma hos jägarorganisationerna: Svenska Jägareförbundet har sedan år 1938 haft ett allmänt uppdrag att sköta delar av jakt- och viltvården i Sverige, det vill säga ända fram till januari 2021. Jakt- och viltvårdsuppdraget ska värnas och vi är kritiska till bland annat regeringens agerande att låta Naturvårdsverket undanta medel från Viltvårdsfonden.

3. Begränsa miljöorganisationers talerätt i viltfrågor och bidrag: Talerätten borde rimligen ge större inflytande för berörd landsbygdsbefolkning och lokala föreningar, näringar och byalag. Det finns för övrigt exempel på hur miljöorganisationer får bidrag för att aktivt motverka myndighetsbeslut. Detta menar vi är en orimlig ordning.

Vänsterpartiet
1. Inhemska arter, inklusive rovdjur, ska finnas i populationer som har långsiktigt gynnsam bevarandestatus.

2. Ingen licensjakt på varg.

3. Stärk miljöhänsynen i skogsbruket och skydda 30 procent av vår natur långsiktigt.

[/showhide]

 

[showhide type=”7″ more_text=”Hur ser ni på det fortsatta arbetet med strandskyddet??” less_text=”Frågan”]
Centerpartiet
Centerpartiet vill reformera strandskyddet för att det ska bli lättare att bygga strandnära i lands- och glesbygder och i små tätorter. Vi anser att strandskyddslagstiftning ska utgå från kommunens och medborgarnas makt att kunna avgöra lokalt vad som är skyddsvärd natur, och vad som ska kunna tas i anspråk för bebyggelse och utveckling.

Kristdemokraterna
Vi anser att strandskyddet ska förändras i grunden och att det ska vara mycket enklare att få bygga eller anlägga nära och i strandlinjen. Kommuner och markägare måste få ett större mandat.

Liberalerna
Strandskyddet måste ge möjligheter till företagande längs kusten och i sjöar och vattendrag även i tätbefolkade delar av landet. Vi vill också se undantag för anlagda våtmarker och bevattningsdammar så att strandskyddet blir ett hinder.
Vi ansåg att regeringens proposition var ett steg i rätt riktning, men det fanns några avgörande problem som gjorde att vi tvingades skicka tillbaka förslaget.

Miljöpartiet
Strandskyddslagstiftningen behöver stärkas, i synnerhet längs kuster, i skärgårdar och våra stora sjöar samt i högexploaterade områden. Dessutom behöver tillsynsarbetet öka. Det krävs för att både säkra allemansrätten och skydda kusternas känsliga ekosystem, där strandzonen är en oerhört viktig, avgörande miljö för många djur och växter.

Moderaterna
Partiet lämnade inget svar på frågan.

Socialdemokraterna
Vi vill att det ska bli enklare att bygga strandnära på landsbygden, samtidigt som vi skärper strandskyddet där det är stor efterfrågan på mark och förtydligar strandskyddet för att bevara växt- och djurliv på land och i vatten. Allemansrätten ska säkras.

Sverigedemokraterna
Vi vill se en reformering av strandskyddet. Förslaget om att delvis lätta strandskyddet som regeringen lagt fram och som behandlades i riksdagen under våren och som avslogs var otillräckligt för att verkligen underlätta byggande nära vatten, dessutom på flera sätt otydligt. Delförslagen i propositionen om att det ska vara tillåtet att få bygga vid egenanlagda vatten samt att smalare vattendrag än 2 meter och sjöar mindre än 1 hektar ska få ett strandskydd minskat till 25 meter, är positiva, men föreslagen sjöareal 1 hektar kunde dock ha varit större. Vi har i vår följdmotion lagt fram en lång rad yrkanden om vad som bör utgöra förutsättningar för en ny utredning för ett strandskydd anpassat efter regionala och lokala förutsättningar. Där ska målsättningen vara att öka möjligheterna till markanvändning och byggande nära vatten genom förutsägbara regler. Dessutom ska medborgarnas, kommunernas och regionernas självbestämmande över strandnära byggande ökas.

Vänsterpartiet
Vi kommer fortsätta arbeta för att det generella strandskyddet bevaras för allmänheten och biologiska mångfalden.

[/showhide]

 

[showhide type=”8″ more_text=”Hur vill ni utveckla möjligheterna att bedriva hållbart naturturismföretagande i strandskyddsområden??” less_text=”Frågan”]
Centerpartiet

1. Med ett förändrat strandskydd kan vi öppna upp möjligheterna för mer förtagande som skulle gynna naturturismen och besöksnäringen. Det skulle utveckla landsbygden och andra naturområden och göra det mer attraktivt att bo och arbeta där.

2. Stärka det lokala inflytandet och medbestämmandet i frågor som rör utveckling i områden som i dag omfattas av strandskyddet.

3. Göra det lättare för nya och små företag att etableras med lägre skatter och mindre regelkrångel. Det är i de små och växande företagen som de flesta nya jobb skapas och bidrar till vår gemensamma välfärd.

Kristdemokraterna
1. Genom att göra det enklare att bygga kan möjligheten för naturturismföretag att ha nödvändiga anläggningar i eller nära vattnet öka vilket gör det lättare att ha en fungerande verksamhet.

Liberalerna
Vi vill ge öppningar för företag att t.ex. anlägga bryggor och uppföra byggnader i kustnära samhällen och på skärgårdsöar med fast befolkning. Skärgårdarna och södra Sveriges kuster får inte bli något reservat för sol och bad bara för att människor trivs där i juli månad. Samtidigt är det viktigt att det finns en god tillgång på stränder, inte bara för människans skulle utan också för att ekosystemen ska fungera.

Miljöpartiet
1. Först och främst behöver vi stärka strandskyddet där det idag inte efterlevs i tillräcklig omfattning och vi ser en ökande bebyggelse trots strandskyddslagarna – i högexploaterade områden, i våra skärgårdar och längs våra kuster och stora sjöar. Det behövs för att säkra både allemansrätt och kustzonens ekosystem långsiktigt, och också för att naturturismföretag ska kunna bedriva verksamhet.

2. Vi har bett Naturvårdsverket att se över hinder och möjligheter för hållbar naturturism i skyddade områden och ge förslag på hur denna verksamhet kan främjas samtidigt som bevarandemålen upprätthålls. Vi vet från erfarenheter från andra länder att skyddade områden generellt är mycket viktiga för landsbygdsutvecklingen generellt i ett område, och här har naturturism en central roll. En del av uppdraget till Naturvårdsverket är att kartlägga vilka hinder naturturismföretagare upplever för att kunna bedriva naturturism, som skulle kunna vara möjligheten att till exempel bedriva småskalig vattenverksamhet och kanotuthyrning.

Moderaterna
1. Moderaterna vill framförallt reformera strandskyddet, för att uppnå en mer balanserad och flexibel lagstiftning som skyddar stränder och natur där det är som viktigast samtidigt som de generella markrestriktionerna lättar. På sätt hoppas vi att lokal utveckling och exempelvis naturturism ska kunna samsas.

Socialdemokraterna
1. I proposition om ett differentierat strandskydd som röstades ned i riksdagen fanns reformförslag med både lättnader och skärpningar av strandskyddet jämfört med idag.

2. Förslagen innebär att olika områdens olika skyddsbehov får genomslag och att det skapas bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamheter – främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar – i områden med lågt bebyggelsetryck.

3. Vi föreslår att lättnader i strandskyddet ska gälla i något vi kallar strandnära utvecklingsområden. Vi minskar strandskyddsområdet vid små insjöar och smala vattendrag från 100 till 25 meter. Det blir även lättare att få dispens eller upphäva det återstående strandskyddet vid sådana små vatten, under förutsättning att länsstyrelsen inte beslutat att utvidga strandskyddet på platsen och att en zon för fri passage säkerställs. Den fria passagen ska bevara goda möjligheter för friluftslivet och för djur- och växtlivet invid små sjöar och vattendrag.

Sverigedemokraterna
Allt företagande ska gynnas, inte minst inom besöksnäringarna och verksamhet förlagd nära vatten. Det finns ett systemfel där svenska myndigheter inte har som uppdrag att gynna företagares verksamhet och där lagstiftningen i många fall försvårar det.
1. Svenska myndigheter ska ha ett stärkt näringslivsgynnande uppdrag.
2. Strandskyddet ska reformeras till hjälp för hela landet, även kustområden och sjönära områden.
3. Den lagstiftning som hindrar och inte tillräckligt gynnar utveckling och näringsverksamhet måste ses över och vid behov revideras.

Vänsterpartiet
1. Reformering av åtgärder inom ramen för LIS-områden.

[/showhide]

 

[showhide type=”9″ more_text=”Vilka lösningar tycker ni är viktigast för att göra det attraktivt att leva och bygga företag på svensk landsbygd??” less_text=”Frågan “]

Centerpartiet
1. Reformera strandskyddet för att göra landsbygden med attraktiv för boende och näringsliv.

2. Åtgärder för landsbygden med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd. Vi vill se ett ökat jobbskapande på landsbygden och skapa en positiv spiral där fler människor arbetar och vill bo på landsbygden, som i sin tur det enklare att hålla en hög kvalitet på skolor, sjukvård och äldreomsorg.

3. Tillvarata landsbygdens potential i den gröna omställningen. Landsbygden kan leverera klimatsmarta varor och tjänster, inte minst från jord- och skogsbruket, som kan komma att spela en viktig roll i att fasa ut det fossila.

Kristdemokraterna
1. Bygga ut trygg, leveranssäker och prisvärd el.

2. Fungerande bredband är i praktiken helt nödvändigt både för boende och verksamhet i landsbygden.

3. Ökat driftsstöd till dagligvarubutiker där ombudsservice från t ex post och apotek gör att det blir ett nav för bygden på flera sätt.

Liberalerna
Generella förbättringar för företagandet gynnar företag i hela Sverige. Digitaliseringen och bredbandsutbyggnaden i hela landet måste skyndas på och fullföljas. Det är viktigt att det statliga riskkapitalet är tillgängligt i hela Sverige så att alla företag i landet ges goda förutsättningar.
I de fall det är motiverat med statligt riskkapital är en så kallad fond-i-fond-lösning är att föredra, där statligt riskkapital från början samverkar med privata fonder för att nå mindre och växande företag i hela Sverige.
Det är fortsatt viktigt med god tillgång av posttjänster, både för att människor ska kunna bo och verka i hela landet och för ett välfungerande näringsliv. Kommunerna måste ta ett större ansvar för att gynna det lokala näringslivet och all osund konkurrens där kommunen konkurrerar med privata företag ska avvecklas.

Miljöpartiet
1. God tillgång till välfärd, samhällsservice som skola och vård, utbyggt bredband och uppkopplat arbete.

2. Generella skattelättnader och grön omställning riktat mot landsbygden, istället för billigare diesel – som sänkt skatt riktat mot landsbygden, stöd till energieffektivisering, utbyggda laddpunkter.

3. Ökad naturhänsyn och varierat, naturnära skogsbruk. Från lantbruk till skogsbruk och gröna industrier – det är landsbygden som leder den gröna omställningen. Mångbruk av skogen, rennäring, naturturism, kvalitetsprodukter från hyggesfritt skogsbruk och ökad lönsamhet för skogsägarna – kräver attraktiva miljöer som inte utarmar landskapet och förstör naturvärden.

Moderaterna
1. Säkra att samhällskontraktet är lika starkt på landsbygden som i städerna. Så är inte fallet idag. Det handlar om service, men också om trygghet.

2. Förutsättningarna för näringslivet på landsbygden måste bli bättre: sänk skatter och avgifter som påverkar de gröna näringarna, och minska regelkrånglet. Kostnaderna för administration ska sjunka med 30 procent.

3. Stärkt underhåll av vägar och järnvägar.

Socialdemokraterna
1. Utbyggd välfärdssektor i hela landet – vård, skola och omsorg.

2. Utbyggd infrastruktur i hela landet.

3. Stöd till kommersiell service i gles- och landsbygder.

Sverigedemokraterna
1. Åtgärder för att kunna resa med bil och andra fordon: permanenta de tillfälliga sänkningarna av skatten på drivmedel och minska reduktionsplikten till ett minimum, satsa på underhåll av vägnätet samt satsa på en snabbare utbyggnad av laddstolpar.

2. Åtgärder för rimliga energipriser och energitillgång: elskatten ska sänkas permanent, akut vid en elprischock i vinter föreslår vi tillfälligt slopad skatt och moms på el, vi vill omgående se en ny plan för planerbar tillförlitlig energi, vi lägger fram förslag för det i rapporten Sveriges framtida energisystem.

3. Åtgärder för företagare: arbetsgivaravgiften för alla företag ska sänkas och för företag på landsbygd och glesbygd vill vi införa förstärkt differentiering av arbetsgivaravgiften. Berörda myndigheter ska ha uppdrag som innebär att särskilt de landsbygdsknutna näringarna ska gynnas. Vi vill även se en systematisk konkret regelförenkling, minskning av handläggningstider och avgifter samt förbättring av tillståndsprövning. Vi vill även hänvisa till vår landsbygdsprogram Hela Sverige där vi lyfter viktiga förslag till gagn för att bo, jobba och driva företag på landsbygden. Utöver de tre punkterna ovan är det viktigt med åtgärder för att gynna mer samhällelig och kommersiell service och för det har vi flera förslag.

Vänsterpartiet
1. Öka och förbättra den statliga service på landsbygden.

2.Öka statliga stödet till regionala järnvägsbanor och kollektivtrafik, tex Inlandsbanan.

3. Kommuner som bär ett betydande ansvar för de kollektiva nyttor som ges av skyddade skogar med höga naturvärden bör kompenseras genom ökat statligt stöd för turistsatsningar.

[/showhide]

 

[showhide type=”10″ more_text=”Sverige uppnår idag inte målen kring skyddad natur ur ett internationellt perspektiv. Hur vill ni säkerställa att Sverige tar de viktiga stegen mot mer skyddad natur??” less_text=”Frågan “]

Centerpartiet
Om Sverige skulle använda den modell som t.ex. Tyskland använder när de rapporterar skydd av skog och mark till EU, nämligen den internationella naturvårdsorganisationen IUCN:s modell, så skulle Sverige gå från att skydda minst mark i EU till att vara ett av de länder som skyddar mest. I Europa så brukar man mycket av de skyddade marker och skogar men med vissa restriktioner. Centerpartiet anser att en sådan modell borde kunna användas mer i Sverige där privata äganderätten måste respekteras och att staten ska vara mycket återhållsam med att ta brukanderätten ifrån dess medborgare.

Kristdemokraterna
Sverige har valt att inte rapportera skyddad natur till EU på samma sätt som andra medlemsstater. Med samma rapporteringskriterier når vi med råge upp till målen.
Vi anser att Sverige snarare bör skydda mindre arealer än i dagsläget, för att istället ha råd att sköta de skyddade områdena så att naturvärdena bibehålls eller i bästa fall utökas. Idag är det tyvärr tvärtom i många fall.

Liberalerna
Fler områden behöver skyddas. Det viktigaste är dock att rätt områden skyddas, inte att stora ytor skyddas så att målet nås. Tydligast blir det till havs där grunda vikar och utsjöns grundflak är mycket viktigare än andra havsområden.
Men det kanske viktigaste är att ekosystemen mår bra i de områden som inte är strikt skyddade. Jordbrukets, skogsbrukets och fiskets metoder behöver vara anpassade efter områdets förutsättningar.

Miljöpartiet
Vi vill att Sverige följer uppmaningen från FN:s klimatpanel IPCC om att skydda 30 procent av land- och sötvatten utifrån ekologisk funktion och representativitet. Större områden med sammanhängande skydd är mycket viktigt. Även EU har antagit detta mål, och vi vill att Sverige gör det på nationell nivå.

Moderaterna
Sverige skyddar redan idag stora realer natur, till exempel är en fjärdedel av skogsmarken redan undantagen från produktion. Vi vill inte att arealen som undantas från produktion ökar. Sverige bör också justera sin rapportering till EU, dit vi idag rapporterar alltför återhållsamt hur mycket natur som skyddas.

Socialdemokraterna
Genom en palett av åtgärder vill vi ta viktiga steg mot att bevara skyddad natur. Dels genom genomförandet av skogspropositionen där nya ersättningsmarker och ett nytt markförsäljningsprogram från Sveaskog AB bör bidra till skydd av värdefull skog.

Sverigedemokraterna
Vi anser att riksdagen bör besluta att totalarealen skyddad skog, och skog undantagen från skogsbruk, inte ska ökas. Vi vill understryka att restriktioner beträffande brukande av skog, utöver vad som är tydligt fastlagt i lag, alltid och omgående ska åtföljas av ersättning. Dessutom ska markägaren innan beslut fattas ha rätt till överläggning, förenklad rättslig prövning och möjlighet att överklaga beslut.

Vänsterpartiet
Vi vill ha en samlad nationell plan för biologisk mångfald motsvarande klimathandlingsplanen.

[/showhide]

 

[showhide type=”11″ more_text=”På vilket sätt vill ert parti arbeta för att möjliggöra och underlätta för hållbar naturturism i skyddad natur??” less_text=”Frågan “]

Centerpartiet
1. Allemansrätten är en av grundpelarna i Sverige för att reglera allmänhetens tillträde till och rättigheter och skyldigheter i naturen. Dock utnyttjas den i stor utsträckning av kommersiella aktörer, som bedriver verksamhet på annans mark. Det ökade intresset för naturturism är välkommet men för att undvika konflikter mellan skogsbruket och turistföretagen behövs det tydliga spelregler med utgångspunkt i att äganderätten ska respekteras.

2. Öka takten på att rusta upp skyddad natur på land och i hav för att stärka livskraftiga ekosystem. Stora naturområden är idag skyddade av staten och dessa behöver göras tillgängliga för att rustas och skötas.

3. Med ökad besöksnäring behöver kommunal planering för hur man kan utveckla turismen med t.ex. fler campingområden, naturområden, vandringsleder osv. Det finns stor potential för det lokala och regionala näringslivet att växa.

Kristdemokraterna
1. Naturturism måste ske med samma ramar som ges i allemansrätten, alltså att inte förstöra något i naturen.

2. Vi arbetar för en god myndighetsutövning, vilket ska underlätta för företagare i sina kontakter med myndigheter.

3. Som i alla andra fall måste avtal finnas med markägaren, oavsett om denne är privat eller offentlig.

Liberalerna
Det viktigaste är att väcka människors intresse för all den fantastiska natur vi har i Sverige. Kommunikationerna har stor betydelse och det är också viktigt att den omgivande bygden är levande. Det behövs andra företag lokalt som naturturismen beror av.
Människor måste kunna leva och driva verksamhet i närheten av de områden där naturturismföretagen agerar.

Miljöpartiet
1. Fler skyddade områden, som nationalparker och naturreservat – öka budgetposten för skyddad natur i statsbudgeten. MP har nu gett myndigheterna i uppdrag att öka takten i arbetet med inrätta nya nationalparker. Vi har ökat antalet nya och utvidgade reservat till över 1000 st, men det behövs ännu fler.

2. En bred övergång till moderna, hyggesfria metoder inom skogsbruket och stopp för jättekalhyggen. Landskapets naturvärden kan inte upprätthållas med ett fåtal isolerade öar av skyddad natur, naturhänsynen i hela skogslandskapet måste öka.

3. Stärk friluftslivet och gör naturen tillgänglig för fler – det behövs både säkrade naturområden och tillgängliga miljöer, satsa på att rusta upp och underhålla vandringsleder, och raststugor, starka friluftsorganisationer, mm.

Moderaterna
1. Framförallt tycker vi att de stora naturområden som staten redan skyddar i naturreservat och nationalparker måste vi sköta och förvalta. Vi lägger stor vikt vid att bevara och utveckla naturvärden, biologisk mångfald och möjligheten till hållbar naturturism i områden i dessa områden med värdefull natur och skog.

Socialdemokraterna
1. Naturvårdsverket har enligt regleringsbrev för 2022 fått i uppdrag att utveckla arbetet med landets vandringsleder och fjälleder. I uppdraget ingår att knyta ihop vandringsleder, utveckla vandringsleder i skyddade områden och i skyddade fjällnära skogar, fortsätta upprustningen av det statliga ledsystemet i fjällen samt i den mån det är möjligt förlänga Kungsleden genom fjällregionen.

2. Nationalparker är av stor betydelse för att bevara värdefull natur. Regeringen har därför givit Naturvårdsverket i uppdrag att arbeta för fler nationalparker i Sverige.

3. I Sverige finns 30 nationalparker och mer än 5 000 naturreservat, många viktiga för friluftsliv och turism. Områdena behöver förvaltas och skötas för biologisk mångfald, kulturmiljövärden, friluftsliv och turism. Skötsel skapar sysselsättning över hela landet. Regeringen finansierar en satsning om 100 miljoner kronor under 2022-2024 för naturvård.

Sverigedemokraterna
1. Allemansrätten omfattar regler i olika lagar som möjliggör för alla att röra sig fritt i naturen. Reglerna innebär även skyldigheter där man ska ta hänsyn till natur och djurliv, markägare och andra besökare.

2. Åtgärder vid brott mot allemansrätten ska hanteras snabbare och striktare.

3. Ett antal partier driver på för fler naturreservat. Vi ställer frågor kring detta. Med vilket syfte och varför väljs inte andra skyddsformer? Vilka arealer är det fråga om? Hur många nationalparker ska inrättas och varför väljer man inte att istället prova modellen att använda brukade bygder i nationalparkerna som man gör i vissa andra länder?

Vänsterpartiet
1. Vi ser gärna att mål utvecklas för Sveaskogs ekoparker så att naturvärden, tillgänglighet och naturturism utvecklas och stärks.

2. Handläggning av länsstyrelserna måste bli enhetlig och enklare vid förfrågan från naturturismföretagare gällande naturreservat och nationalparker.

3. Vi ser gärna att man analyserar hinder och möjligheter för naturturism och aktivt friluftsliv i skyddad natur för att se vilka åtgärder som kan vara möjliga.

[/showhide]

 

Det här arbetet är möjligt tack vare stöd och finansiering från:

Europeiska jordbruksfonden Jordbruksverket logo

Kategori

Taggar

Dela

Fler nyheter